Equipe

DIREÇÃO
Laura Mituko Omoto

PROFESSORES
Deborah Zamataro Suemitsu
Emi Nagai
Emília Oyama
Juliana Hiromi Saito
Laura Mituko Omoto
Luiza Tanaka
Marinete Singo
Mika Ogasawara
Minori Watanabe
Misaho Morikawa
Natsuki C. F. Cleonares
Seiko Yamanaka Sasaya
Seiti Asofu
Takahito Yamanaka
Tomoyo Ogawa Suzuki
Toshiko Sumi
Yuri Tanaka

COLABORADORES
Vera Uchida
Yoshie Yoshikawa